Szkolenia przeciwpożarowe – jak często?

Do obowiązku pracodawcy należy zapewnienie ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ), a więc wyposażenie zakładu pracy w odpowiedni sprzęt gaśniczy oraz spełnianie wymogów przeciwpożarowych. Ponadto jego obowiązkiem jest również przeprowadzenie szkoleń przeciwpożarowych, które mają za zadanie zapoznanie wszystkich pracowników z zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru w miejscu pracy. Ochrona przeciwpożarowa jest więc niezwykle ważna, ponieważ ma na celu ochronę życia, mienia oraz środowiska przed pożarem czy klęską żywiołową.

Szkolenia przeciwpożarowe – zasady ich przeprowadzania

Niestety przepisy prawne nie regulują tego w sposób jasny i jednoznaczny. Przyjmuje się więc, że należy je dostosować do specyfiki zakładu pracy. Poza tym powinny być również częścią szkolenia wstępnego podstawowego oraz instruktażu ogólnego, w ramach których należy zapoznać wszystkich pracowników z przepisami oraz instrukcjami przeciwpożarowymi obowiązującymi w danym miejscu pracy, a także z zasadami postępowania w razie wystąpienia pożaru.

Szkolenia przeciwpożarowe składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zakres tematyki szkolenia PPOŻ powinien obejmować:
– przeprowadzenie sprawnej ewakuacji;
– przeszkolenie z zakresu sposobu używania obowiązkowego sprzętu i akcesoriów PPOŻ, znajdujących się na wyposażeniu zakładu pracy i dostosowanych do jego specyfiki;
– oznakowanie przeciwpożarowe oraz procedury alarmowe;
– sporządzenie instrukcji pożarowej;
– omówienie przyczyn i źródeł pożarów oraz sposoby ich zapobieganiu;
– szkolenie z zakresu udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru.

Szkolenia PPOŻ przeprowadzane są przez wykwalifikowanych oraz doświadczonych instruktorów, którzy w sposób profesjonalny przygotowują wszystkich uczestników szkolenia do skutecznej ochrony w sposób teoretyczny i praktyczny, uwzględniając specyfikę danego miejsca pracy.

Szkolenia przeciwpożarowe – jak często i dla kogo?

Jak już zostało powiedziane szkolenia PPOŻ powinny być częścią szkolenia wstępnego podstawowego oraz instruktażu ogólnego, które z kolei powinny obejmować wszystkich nowo przyjmowanych pracowników. Szkolenia wstępne muszą być przeprowadzone w ciągu 6 miesięcy od przyjęcia nowego pracownika.

Zaleca się, aby szkolenia przeciwpożarowe były przeprowadzane okresowo oraz dotyczyły nie tylko pracowników, ale także pracodawców. Chodzi o to, by regularnie uzupełniać oraz odświeżać wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Dobrze jeśli przewidują one również ćwiczenia praktyczne. Ponadto warto podkreślić, że w każdym zakładzie pracy musi być wyznaczona osoba odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową, a czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej powinny wykonywać osoby odpowiednio wykwalifikowane.

W związku z czym warto pracownika wyznaczonego i odpowiadającego za ochronę PPOŻ wysłać dodatkowo na szkolenie z zakresu skutecznej ochrony przeciwpożarowej, ponieważ to właśnie on będzie odpowiedzialny za podejmowanie działań z zakresu zwalczania zagrożenia pożarowego, a także wykonywanie ewakuacji.

Czy szkolenia PPOŻ są obowiązkowe?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej właściciela, a także użytkownicy i zarządcy budynków mają obowiązek zapoznać się z treścią przepisów przeciwpożarowych. Takie szkolenia są obowiązkowe i każdy pracownik musi poznać sposoby reagowania w sytuacji pożaru lub innej klęski żywiołowej czy miejscowego zagrożenia. Konieczność tę zawarto też w rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kto może prowadzić szkolenia przeciwpożarowe?

Szkolenia przeciwpożarowe może prowadzić tylko osoba do tego upoważniona, posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Kwestię tę reguluje dokładnie art. 4 ust. 2, 2a, 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, z treści którego wynika, że wszelkie zadania związane z ochroną przeciwpożarową w zakresie szkoleń mogą prowadzić, prowadzić osoby posiadające kwalifikacje inspektora ochrony przeciwpożarowej, specjalisty ochrony przeciwpożarowej, a także osoby posiadające tytuł technika pożarnictwa lub tytuł inżyniera pożarnictwa.

Czy szkolenia PPOŻ są zwolnione z opłaty VAT?

Szkolenia przeciwpożarowe nie są zwolnione z zapłaty stawki VAT. Od 1 stycznia 2011 r. są opodatkowane stawką w wysokości 23%.
Brak zwolnień wynika m.in. z faktu, że podmioty, które wykonują szkolenia nie są jednostkami objętymi systemem oświaty w rozumieniu przepisów o tym systemie, co powoduje, że nie spełniają wymogów niezbędnych do zwolnienia z opłat VAT-u.


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
KOF Sp. z o.o. Lwowska 98C/52
35-301 Rzeszów
NIP: 5170392266

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.