Podsumowanie roku 2021 BHP i PPOŻ

Podsumowanie roku 2021 BHP PPOŻ

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa to obszary, w których obserwujemy dynamiczne zmiany przepisów, które podyktowane są głównie trudną sytuacją na świecie w zakresie ochrony zdrowia czy bezpieczeństwa pracowników.
BHP w 2021 roku odnotowało wiele zmian i nowelizacji przepisów i aktów prawnych, których znajomość jest obowiązkowa dla wszystkich specjalistów i inspektorów BHP w zakładach pracy, na budowach oraz innych miejscach, w których kontrola bezpieczeństwa pracy musi być bezsprzecznie przestrzegana.
Podsumowanie roku BHP przyniosło zmiany przepisów w kilku głównych obszarów: pracy niebezpiecznej, ubezpieczeń wypadkowych i wysokości odszkodowań. Nowelizacji uległy również przepisy dotyczące dziennika budowy, montażu i rozbiórki.

Zmiany przepisów w zakresie pracy niebezpiecznej
W zakresie pracy niebezpiecznej odnotowano dwie znaczące zmiany. Pierwsza dotyczy bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego. Zmienione przepisy w tym zakresie obowiązują od dnia 21.01.2021 i dotyczą szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego. Źródłem promieniowana jonizującego jest każde urządzenie wykorzystujące tego typu promieniowanie (w diagnostyce medycznej możemy wymienić choćby radioterapię). Rozporządzenie wprowadza sporo istotnych zmian do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. poz. 994) w zakresie kontroli źródeł promieniotwórczych oraz ewidencji źródeł promieniotwórczych.

Przy tej okazji warto wspomnieć o zmianach przepisów związanych z pracą gazoniebezpieczną, które wprowadzone zostały w życie 17.09.2021 r. Konieczność ich wprowadzenia została podyktowana trudną sytuacją kadrową związaną z pandemią koronawirusa.
Nowe przepisy rozporządzenia dotyczą operatorów systemu gazowego przesyłowego, dystrybucyjnego i magazynowania. Pojawiły się tutaj dwie nowe regulacje, które obowiązują podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego oraz w okresie nie dłuższym niż 30 dni po ich odwołaniu. Zgodnie z nowymi przepisami do prac gazoniebezpiecznych można dopuścić dwóch pracowników bez nadzoru z zastrzeżeniem, że przynajmniej jeden z nich posiada stosowne kwalifikacje w zakresie dozoru.

Zmiany w zakresie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań
Od 1 kwietnia 2021 r. weszły też w życie nowe przepisy podwyższające wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Różnica ta wynosi o 49zł więcej za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu [1].

Zmiana kategorii ryzyka i stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności
Z dniem 1 kwietnia 2021 r. obowiązywać zaczęły nowe kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych grup działalności. Nowa składka ma obowiązywać do 31 marca 2022 roku i dotyczy ona przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 10 pracowników. Jej wysokość uzależniona jest od stopnia wypadkowości danego rodzaju działalności, czyli od stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia wypadkowego w pracy. Im bardziej niebezpieczny zawód i większe ryzyko wypadku, tym wyższa składka na ubezpieczenie wypadkowe.
Przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników zapłacą zawsze stałą, zryczałtowaną stawkę, która wynosi 50% stawki maksymalnej (stawka maksymalna w 2021 nie uległa zmianie).

Dziennik budowy, montażu i rozbiórki – nowe przepisy w zakresie jego prowadzenia
Rok 2021 przyniósł też sporo zmian w obszarze budownictwa. 19 września weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii określające sposób prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki.
Nowe przepisy precyzyjnie określają sposób prowadzenia i administrowania dziennikiem budowy, montażu lub rozbiórki. Ściśle narzucają jego format, numerację stron, terminy i tryb jego wydania. Precyzują zawartość każdej ze stron i określają postępowanie inwestora w przypadku zmiany kierownika budowy, robót, inspektora nadzoru inwestorskiego czy projektanta sprawującego nadzór autorski.


Zapraszamy do naszego biura i sklepu

Lwowska 59, 35-103 Rzeszów PON - PT 08:00 - 16:00
Siedziba firmy: KOF Sp. z o.o. Lwowska 59
35-301 Rzeszów

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez KOF Sp. z o.o. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.