Inspektor BHP

Zagadnienie bezpieczeństwa i higieny pracy jest niezwykle ważne i absolutnie nie może być pomijane. Wpływa ono bowiem nie tylko na jakość i wydajność pracy, ale również na ograniczanie ryzyka wypadku przy pracy, który może skutkować trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, brakiem zdolności do pracy czy nawet w skrajnych przypadkach śmiercią pracownika. Co ciekawe, pracownicy zatrudnieni w ramach służby BHP mogą zajmować różnorodne stanowiska, w tym: inspektora czy specjalisty ds. BHP. Poszczególne stanowiska są regulowane stosownymi przepisami.

Inspektor BHP
W przypadku inspektora BHP konieczne do spełnienia wymagania na tym stanowisku, zostały opisane w paragrafie 4.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo, inspektor ds. BHP podobnie jak inni pracownicy służby BHP jest zobligowany do obywania regularnych szkoleń mających na celu zdobywanie i poszerzanie specjalistycznej wiedzy oraz monitorowania zmieniających się przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Inspektor BHP uprawnienia

Obowiązki i uprawnienia inspektora BHP są bardzo szerokie i obejmują między innymi: przeprowadzanie regularnych kontroli w środowisku pracy z zakresu przestrzegania zasad BHP, informowanie pracodawcy o występowaniu potencjalnego zagrożenia na terenie pracy, organizowanie szkoleń z zakresu BHP czy opracowywanie i ocenę dokumentacji związanej z planowanymi pracami remontowymi czy modernizacyjnymi na terenie zakładu pracy. Nie można zapominać o tym, że inspektor BHP ma za zadanie ocenę ryzyka zawodowego oraz przygotowywanie stosownych instrukcji związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na danym stanowisku. Ponadto, do obowiązków inspektora BHP należy ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz sporządzanie i przechowywanie stosownej dokumentacji.

Inspektor BHP – wymagania

Zgodnie z przepisami prawa, inspektorem ds. BHP może zostać osoba, która posiada tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak wspomniano powyżej, osoba ta jest zobligowana do systematycznego poszerzania swojej wiedzy poprzez cykliczne szkolenia organizowane dla pracowników służby BHP.

Inspektor BHP a specjalista BHP

W przypadku pracowników służby BHP wyższe wykształcenie oraz dłuższy staż pracy przekładają się na wyższe kwalifikacje. W myśl przepisów prawa, osoby zajmujące poszczególne stanowiska związane z BHP muszą spełniać określone wymagania kwalifikacyjne. W przypadku inspektora ds. BHP konieczne jest posiadanie zawodu technika bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast specjalistą ds. BHP może być osoba, która posiada wyższe wykształcenie w zakresie BHP lub odpowiednie studia podyplomowe. Ponadto, powinna ona mieć udokumentowany co najmniej roczny staż pracy w służbie BHP.

Inspektor BHP od ilu pracowników?

W instytucjach, w których zatrudnionych jest do stu pracowników, zadania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz swoistą rolę inspektora ds. BHP może sprawować pracodawca, lub też osoba przez niego wyznaczona, która jednak spełnia wymienione powyżej wymagania. W przypadku podmiotów, które zatrudniają więcej niż stu pracowników sprawy związane z przestrzeganiem zasad BHP powinny być powierzone inspektorowi BHP. W takiej sytuacji możliwe jest korzystanie z usług firm zewnętrznych, które specjalizują się w tym zakresie.

Inspektor BHP stopnie

Zgodnie z zapisami wspomnianego powyżej Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997, pracownicy służby BHP mogą zajmować stanowiska: inspektora, starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty oraz głównego specjalisty ds. BHP. W praktyce jednak w wielu zakładach pracy pojawiają się nazwy stanowisk nie tożsame z tymi, które ujęte zostały w rozporządzeniu, na przykład: pracownik służby BHP czy młodszy specjalista ds. BHP. Nie jest to poprawne, lecz nie jest to również zabronione. Należy jednak pamiętać o tym, że aby czas pracy na danym stanowisku był ujmowany do stażu w służbie BHP, pracownik powinien spełniać trzy następujące warunki. Po pierwsze musi on być zatrudniony w służbie BHP. Po drugie musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, a po trzecie powinien wykonywać obowiązki określone w ww. rozporządzeniu.