Specjalista do spraw BHP

specjalista bhp

Bezpieczeństwo i higiena pracy to bardzo ważne zagadnienia, które nie tylko wpływają na komfort wykonywanych obowiązków służbowych, ale również minimalizują ryzyko poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy utraty życia.

Specjalista BHP
Wdrożenie odpowiednich zasad dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz kontrolowanie i egzekwowanie ich przestrzegania powierzone powinno zostać specjaliście BHP.

Specjalista do spraw BHP

Specjalista do spraw BHP to osoba zajmująca się szeroko pojętymi zagadnieniami związanymi z ochroną w pracy, oceną ryzyka zawodowego czy też działalnością edukacyjną, która ma na celu zwrócenie uwagi pracodawcy i pracowników na możliwe zagrożenia w środowisku pracy. Ponadto, specjalista do spraw BHP powinien posiadać specjalistyczną wiedzę, umożliwiającą mu przeprowadzanie oceny planów inwestycyjnych, prac modernizacyjnych czy odbioru technicznego stanowisk pracy, stosowanych urządzeń czy całych obiektów.

Specjalista ds BHP zakres obowiązków


Specjalista ds BHP na wiele bardzo różnorodnych obowiązków, a ich zakres oraz ilość w głównej mierze uzależniona jest od profilu działalności danej instytucji. Niemniej jednak, w większości przypadków zakres obowiązków specjalisty BHP dotyczy organizowania i kontroli bezpieczeństwa pracy na terenie danego zakładu. Wśród zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku wyróżnić należy przeprowadzanie regularnych, wnikliwych i drobiazgowych kontroli, które mają na celu zwiększenie świadomości pracodawcy i pracownika dotyczącej ewentualnych zagrożeń dla zdrowia i życia, które mogą pojawić się podczas wykonywania pracy oraz ograniczenie ewentualnego ryzyka do minimum. Ponadto, specjalista ds BHP zobowiązany jest do sporządzania regulaminów oraz tworzenia i wdrażania procedur bezpiecznego postępowania zarówno w odniesieniu do poszczególnych stanowisk w danym podmiocie, jak również w stosunku do całego procesu i środowiska pracy w danym zakładzie. Specjalista do spraw BHP sporządza zatem bardzo szczegółowe analizy ryzyka zawodowego w odniesieniu do każdego ze stanowisk pracy. Warto również pamiętać o tym, że specjalista od zasad BHP pełni obowiązki związane z monitorowaniem potencjalnych czynników ryzyka zawodowego oraz dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jest on zobowiązany do przygotowywania stosownej dokumentacji oraz jej przechowywania przez określony w przepisach czas. Specjalista BHP jest ponadto zobowiązany do współpracy z odpowiednimi państwowymi instytucjami, które są odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli w zakresie BHP oraz odpowiada on za sporządzanie corocznych raportów dotyczących stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w danym podmiocie.

W związku z powyższym, specjalista od zasad BHP musi posiadać ugruntowaną wiedzę oraz szerokie doświadczenie. Ponadto, osoba ta musi na bieżąco monitorować zmieniające się regulacje prawne oraz reagować na wprowadzane w przepisach zmiany.

Czy specjalista BHP może prowadzić instruktaż stanowiskowy?

Zgodnie z regulacjami instruktaż z zakresu BHP na stanowisku pracy może przeprowadzić jedynie pracodawca lub osoba wyznaczona przez pracodawcę, która kieruje pracownikami. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez pracodawcę lub wyznaczonego pracownika odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz odbycie szkolenia w zakresie prowadzenia instruktażu stanowiskowego. W praktyce oznacza to, że zadanie przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego nie może zostać powierzone specjaliście ds BHP jeżeli nie jest on zatrudniony w danym zakładzie pracy.

Czy specjalista ds BHP może prowadzić szkolenia okresowe?

Szkolenia okresowe mogą być przeprowadzane przez specjalistę ds BHP, na przykład na podstawie umowy o dzieło. Ważne jest jednak to, aby osoba ta posiadała odpowiednią specjalistyczną wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie dydaktyczne, które umożliwi właściwą realizację programu szkolenia. Warto jednak zaznaczyć, że szkolenia okresowe przeznaczone dla pracowników i służby BHP mogą być prowadzone jedynie przez wymienione w przepisach jednostki organizacyjne.

Komu podlega specjalista ds BHP?

Specjalista ds BHP podlega bezpośrednio pracodawcy, a w przypadku w którym pracodawca jest jednostką organizacyjną, specjalista BHP podlega bezpośrednio osobie, która zarządza tą jednostką lub wchodzi w skład organu zarządzającego i jest przez ten organ upoważniona do sprawowania stosownego nadzoru w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.